Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: anunt

Anunț publicitar achiziție SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL – MASA SĂNĂTOASĂ – ofertele se depun conform documentației atașate pana la data de 08.04.2024 – ora 16:00

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc. Carbunari,nr.304, județ Caras-Severin, telefon 0374 088 864, E-mail primaria_carbunari@yahoo.com

PUBLICĂ

Anunțul publicitar de achiziție SERVICII DE CATERING IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL – MASA SĂNĂTOASĂ – ofertele se depun conform documentației atașate pana la data de 08.04.2024 – ora 16:00

Documentatie achizitie:

ANUNȚ: INFORMARE PRIVIND LEGEA NR 123/2023 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII FONDULUI FUNCIAR NR.18/1991

Având în vedere modificările aduse articolului 27, alineatul (21) din Legea nr. 18/1991 și luând în considerație dispozițiile art. II al Legii 123/2023 care stipulează: „în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi,  deținătorii  sau  moștenitorii  terenurilor  prevăzute  la  art.  27  alin.  (2′)  din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare,  pot  depune  cerere  personal  sau prin  poștă cu confirmare de primire pentru  emiterea  titlului  de  proprietate,  la  primaria  localității  în  a  cărei  rază teritorială se află terenul.”, vă aducem în atenție faptul că termenul maxim până la care persoanele îndreptățite pot depune cerere este de 18 noiembrie 2023.

Articolul 27, alineatul (2-1) are următorul cuprins:

„(2-1) Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.”

PRIMAR,

PRASNESCU GHEORGHE

Vă precizăm că dosarul va cuprinde următoarele documente/acte:

  1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă – naştere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moştenitor, se vor depune acte de deces şi certificat de moştenitor/de calitate succesorală;

  1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă – naştere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moştenitor, se vor depune acte de deces şi certificat de moştenitor/de calitate succesorală;
  2.  Memoriu tehnic, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI CARAS SEVERIN, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, întocmit şi validat prin semnătură şi ştampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Caras Severin, potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament), însuşit prin semnătură şi ştampilă de preşedintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidenţă, fără suprapunere cu imobile limitrofe;
  4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Carbunari din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
  5. Certificat de atestare fiscală;
  6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria comunei CĂRBUNARI.

TERMEN LIMITA DE DEPUNERE A CERERILOR – 18 NOIEMBRIE 2023

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora. Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

Anunț publicitar achiziție lucrări MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL SI IN PUNCTE SPECIALE DE INTERES, IN COMUNA CARBUNARI, JUDETUL CARAS-SEVERIN – ofertele se depun conform documentației atașate pana la data de 23.06.2023 – ora 11:00

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc. Carbunari,nr.304, județ Caras-Severin, telefon 0374 088 864, E-mail primaria_carbunari@yahoo.com

PUBLICĂ

Anunțul publicitar de achiziție lucrări MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL SI IN PUNCTE SPECIALE DE INTERES, IN COMUNA CARBUNARI, JUDETUL CARAS-SEVERIN – ofertele se depun conform documentației atașate pana la data de 23.06.2023 – ora 11:00.

Mentiune: Se acceptă deținerea atestatului ANRE tip B.

ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Comuna Cărbunari, județul Caraș-Severin, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru SECTOARELE CADASTRALE NR. 4, 5, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și completările ulterioare.

                  Data de început a afișării: 30.05.2023

                  Data de sfârșit a afișării: 28.07.2023

                  Adresa locului de afișare: Sediul Primăriei Comunei Cărbunari

                  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Cărbunari și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Primar,

PRĂSNESCU GHEORGHE

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI,

loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin ,

telefon 0374 088 864,

e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin , telefon 0374 088 864,e-mail primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNTA LICITATIE PUBLICA

privind inchirierea imobilului

SPAȚIU SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI CARBUNARI AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI CĂRBUNARI FIIND INTABULAT ÎN CF NR. 30129 CĂRBUNARI, IN SUPRAFATA DE 65 MP- cladire multifunctionala cu destinatia desfășurare de activități de alimentație publică

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/15.12.2022

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la  PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI, persoană de contact dl. viceprimar  telefon 0724416477.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:10.04.2023, ora 12.00.

Informatii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2023, ora 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna CĂRBUNARI-PRIMĂRIA nr.304,județ Caraș-Severin

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

21 APRILIE 2023, ora 11.00, la sediul PRIMĂRIEI Comunei CĂRBUNARI

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute : Tribunalul CARAȘ-SEVERIN, adresa municipiul Reșița ,str.Horea nr.2-4,județul Caraș-Severin ,e-mail : ecris.115@just.ro, tel .0255213592-centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  20.03.2023