Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: anunt

ANUNT CONCURS DE RECRUTARE REFERENT –COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

ANUNȚ

PRIMARIA COMUNEI CĂRBUNARI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Organizează concurs de recrutare in baza art. unic din OUG nr.80/2022 – alin.2 lit.b pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de:

– Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartimentul stare civila, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cărbunari, Județul Caraș-Severin.

Pentru participarea la concurs, candidații  trebuie sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, respectiv condițiile specifice de studii si vechime in specialitate:

Conditii generale de participare:

 1. Are cetățenia română și domiciliul în România:
 2. Cunoaște limba românăscris și vorbit;
 3. Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. Are capacitate deplina de exercițiu;
 5. Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie
 6. Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice.
 7. Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
 8. Nu a fost condamnat  pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei.
 9.  Nu  lea  fost interzis dreptul de  a ocupa o  funcție  publică sau de a  exercita  profesia ori activitatea in executarea căreia a săvârșit faptaprin hotărâre judecătorească definitivă, in condițiile legii;
 10. Nu a fost destituită dntr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
 11. Nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică..

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru referent clasa III, grad debutant, COMPARTTMENT STARE CIVILĂ

 • studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime minima in specialitatea studiilor: 0 ani;

Etapele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecție dosare;
 • Probă scrisă;
 • Interviul;

Concursul pentru ocuparea postului se organizează la sediul Primăriei Comunei Cărbunari, astfel:

 • Proba scrisă se va desfășura în data de 23.12.2022ora 10,00;
 • Interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările  ulterioare.

Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatul se va afișa la sediul Primăriei Comunei Carbunari si pe site-ul instituției organizatoare.

Perioada de depunere contestație la selecție: in termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P. ,  la avizierul Primariei Comunei Carbunari  și pe site-ul Comunei Cărbunari — https://comuna-carbunari.ro (concursuri) –, respectiv in perioada 22.11.2022  –  12.12.2022, ora 16.00 , la sediul Primăriei Comunei Carbunari, nr.304, județul Caraș-Severin.

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este dl. Timișan Sorin – Gheorghe – inspector, nr. telefon 0723288453, e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com

Dosarul va conține, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 • Formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii ale diplomelor de studii;
 • Copia carnetului de munca și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea  în  muncă și,  după  caz,  in  specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • Cazierul judiciar;
 • Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator  al acesteia;

Notă: Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la telefon: 0725859099, e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com sau la sediul instituției organizatoare.

Bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului de recrutare, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Comunei Cărbunari (comuna-carbunari.ro).

Precizam ca bibliografia și fișa de post pentru funcția publică de execuție vacantă menționată mai sus, scoasă la concursul de recrutare sunt atașate ca anexe.

Nota: Se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările și actualizările ulterioare, la zi.

ANUNT DE LICITATIE VANZARE TEREN – domeniu privat

Primăria comunei Cărbunari,

Strada Principală, nr.304, comuna Cărbunari, județul Caraș-Severin,

Telefon: 0374 088 864

Email: primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNȚĂ LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND VÂNZARE

Teren intravilan neîmprejmuit în suprafață de 500 mp – lot II , situat în localitatea Cărbunari , CF 30484, numar cadastral 30484, proprietatea privată a Comunei CĂRBUNARI.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din data de 3 Martie  2022.

Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Cărbunari.

 • Persoană de contact: Viceprimar – telefon 0724 416 477

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2022, ora 9:00

Informații privind oferta:

Data-limită de depunere a ofertelor: 7 Noiembrie 2022, ora 16:00

Ofertele se vor depune la:

Primăria comunei Cărbunari,

Localitatea Cărbunari, nr.304, strada Principală, județ Caras-Severin

Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:

8 Noiembrie 2022, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Cărbunari.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Caraș-Severin,, localitatea Reșița , strada Horea  nr. 2-4, judeţul Caraș-Severin , e-mail: ecris.115@just.ro, tel. 0255213592-centrală

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 5.10.2022.

ANUNT privind închirierea pășunilor U.A.T. Cărbunari – domeniul privat, prin procedura publică de atribuire directă sau licitație publică cu strigare

U.A.T. CĂRBUNARl, județul Caraș-Severin anunță închirierea pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 17,76 .hectare pășuni în ședință publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare.

Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 9 mai 2022, ora 10, la sediul Primăriei Comunei Cărbunari, loc. Cărbunari nr. 304, județ Caraș-Severin.

Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Cărbunari în perioada 29.04.2022 – 6.05.2022.

Se pot înscrie la ședința publică în vederea închirierii prin atribuire directă crescătorii de animale având animalele înscrise în RNE, crescători de animale cu domiciliul în UAT – comuna Cărbunari, județ Caraș-Severin.

Condițiile de înscriere/documentele necesare sunt prevăzute în documentația de atribuire ce poate fi pusă la dispoziția persoanelor interesate la registratura Primăriei comunei Cărbunari.

Nota:

Suprafețele de pășuni  care nu se pot închiria prin atribuirea directă vor fi scoase la licitație publică.

Primăria Comunei Cărbunari

Strada Principală, nr. 304, Comuna Cărbunari
Judeţul Caraş-Severin

Telefon: 0374 088 864

Email: primăria_carbunari@yahoo.com

ANUNT DE LICITATIE VANZARE TEREN – domeniu privat – lot I

Unui teren intravilan neîmprejmuit în suprafață de 500 mp – lot I, situat în localitatea Cărbunari, CF 30485, număr cadastral 30485, proprietatea privată a Comunei CĂRBUNARI

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din data de 3 Martie 2022.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Cărbunari – persoană de contact viceprimar (telefon 0724 416 477)

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2022 , ora 9:00

Informaţii privind ofertele:

 • Data-limită de depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora 16:00
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Cărbunari , localitatea Cărbunari nr.304 , strada principală judeţul Caraş-Severin
 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşură şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

28 Aprilie 2022 , ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Cărbunari

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Severin , localitatea Reşiţa ,strada Horea nr.2-4, judeţul Caraş-Severin , e-mail: ecris.115@just.ro, tel. 0255213592 – centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.03.2022.

Primăria Comunei Cărbunari

Strada Principală, nr. 304, Comuna Cărbunari
Judeţul Caraş-Severin

Telefon: 0374 088 864

Email: primăria_carbunari@yahoo.com

ANUNT DE LICITATIE VANZARE TEREN – domeniu privat – lot II

PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI ANUNȚĂ LICITAȚIA PUBLICĂ PRIVIND VÂNZAREA

Unui teren intravilan neîmprejmuit în suprafață de 500 mp – lot II, situat în localitatea Cărbunari, CF 30484, număr cadastral 30484, proprietatea privată a Comunei CĂRBUNARI

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din data de 3 Martie 2022.

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Cărbunari – persoană de contact viceprimar (telefon 0724 416 477)

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2022 , ora 9:00

Informaţii privind ofertele:

 • Data-limită de depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora 16:00
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Cărbunari , localitatea Cărbunari nr.304 , strada principală judeţul Caraş-Severin
 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

Data şi locul la care se va desfăşură şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

28 Aprilie 2022 , ora 12:00 la sediul Primăriei Comunei Cărbunari

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş-Severin , localitatea Reşiţa ,strada Horea nr.2-4, judeţul Caraş-Severin , e-mail: ecris.115@just.ro, tel. 0255213592 – centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.03.2022.

Primăria Comunei Cărbunari

Strada Principală, nr. 304, Comuna Cărbunari
Judeţul Caraş-Severin

Telefon: 0374 088 864

Email: primăria_carbunari@yahoo.com

Anunț de selecție de recenzori pentru realizarea activităților aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 in teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI ANGAJEAZĂ:

Un număr de 1 recenzori ARA pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Cărbunari

MOD DE ANGAJARE:

 • Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizata de DJS Caraș-Severin :
 • Colectarea datelor : 14 martie – 15 mai 2022 – AUTORECENZAREA ASISTATĂ

LOCUL DE DESFAȘURARE A ACTIVITATII:

 • LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI CARBUNARI

CONDITII ANGAJARE:

 • Varsta minima de 18 ani împlinirii la data selecției;
 • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu)
 • Sa dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete
 • Sa nu aiba cazier judiciar;
 • Abilitatea de a comunica într-o maniera civilizata; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, placut, metodic și riguros;
 • Sa dispuna de un telefon mobil pe care sa-I utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;
 • In zonele cu populație de alta etnie decât cea romană, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezinta un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren

ATRIBUȚIILE RECENZORILOR

Atribuții specifice recenzorului ARA:

 1. sa promoveze autorecenzarea și sa raspunda la intrebarile populatiei privind recensamantul;
 2. sa indrume și sa asiste pe cei care vor apela la ajutorul recenzorului ARA ca sa se autorecenzeze, raspunzand la intrebarile acestora privind diferite etape sau operatiunl ale autorecenzarii;
 3. in mod exceptional, in cazul celor care ii vor solicita ajutorul (pe motiv de lipsa a abilitatilor necesare utilizarii internetului, varsta inaintata etc.) sa le acorde acest  ajutor in sensul in care va completa raspunsurile in chestionarul electronic la dictarea celui care se autorecenzeaza.

CONDITII SPECIFICE

 • Munca pe teren
 • Disponibilitatea de a lucra de la 8 pana la 12 ore pe zi (până la sfârșitul zilei)
 • Disponibilitatea de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminica)

PENTRU A APLICA, VĂ RUGĂM SĂ DESCĂRCAȚI CEREREA ATAȘATĂ, SĂ O COMPLETAȚI ȘI SĂ O TRANSMITEȚI CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI.