Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi

ANUNT LICITATIE PUBLICA

PRIMARIA COMUNEI CARBUNARI, cu sediul in loc.Carbunari,nr.304,judet Caras-Severin , telefon 0374 088 864,e-mail primaria_carbunari@yahoo.com

ANUNTA LICITATIE PUBLICA

privind inchirierea imobilului

SPAȚIU SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI CARBUNARI AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI CĂRBUNARI FIIND INTABULAT ÎN CF NR. 30129 CĂRBUNARI, IN SUPRAFATA DE 65 MP- cladire multifunctionala cu destinatia desfășurare de activități de alimentație publică

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.46/15.12.2022

Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentaţia de atribuire se poate ridica de la  PRIMĂRIA COMUNEI CĂRBUNARI, persoană de contact dl. viceprimar  telefon 0724416477.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor:10.04.2023, ora 12.00.

Informatii privind ofertele:

Data limită de depunere a ofertelor: 20.04.2023, ora 12.00

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna CĂRBUNARI-PRIMĂRIA nr.304,județ Caraș-Severin

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

21 APRILIE 2023, ora 11.00, la sediul PRIMĂRIEI Comunei CĂRBUNARI

Instanta competenta in solutionarea litigiilor aparute : Tribunalul CARAȘ-SEVERIN, adresa municipiul Reșița ,str.Horea nr.2-4,județul Caraș-Severin ,e-mail : ecris.115@just.ro, tel .0255213592-centrală

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:  20.03.2023

Anunt! – Rezultatul PROBEI DE INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.374/ 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 373 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA INTERVIU desfasurata in data de 03.02.2023 in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:


Anunt! – Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.372 / 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 371 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA SCRISA desfasurata in data de 03.02.2023 ora 9,oo in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE MUNCITOR CALIFICAT IV

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ,intretinere si deservire

Având în vedere:

 • prevederile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,
 • procesul verbal nr. 301_ încheiat în data de 27.01.2023, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire care se va desfăsura în data de 03.02.2023 , sunt comunicate următoarele rezultate:
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice – termen de depunere 31.01.2023 – in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna Boboescu Ana.
 • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 09.00, în data de 03.02.2023 -PROBA SCRISA .
 • Afişat astăzi, 30.01.2023.

Secretar comisie concurs,
BOBOESCU ANA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS MUNCITOR CALIFICAT IV

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

PRIMĂRIA

A N U N Ț


Primăria comunei Cărbunari , cu sediul în Comuna Cărbunari, sat Cărbunari, Strada Principală nr. 304 județul Caraș-Severin , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT IV.

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT : administrativ, întreținere și deservire

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • Studii Gimnaziale / Medii
 • calificare ca fochist
 • permis de conducere categoria B

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt.ActivitățiData si ora
1.Publicarea anunțului10.01.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Cărbunari -Primăria, cu sediul în Comuna Cărbunari ,sat Cărbunari, Strada Principală nr. 304, județul Caraș-SeverinPână la 26.01.2023 ora 16.00  
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs27.01.2023, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor30.01.2023
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor31.01.2023
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor01.02.2023
7.Susţinerea probei scrise  03.02.2023 ora 09,oo
8.Afişarea rezultatului probei scrise03.02.2023, ora 13.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise06.02.2023
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor07.02.2023, ora 12.00
11.Susţinerea probei interviu08.02.2023, ora 09.00
12.Afişarea rezultatului probei interviu08.02.2023, ora 13.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei interviu09.02.2023
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor10.02.2023
15.Afişarea rezultatului final al concursului13.02.2023

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA

 • Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

CU TEMATICA reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă.

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,republicată,cu modificările și completările ulterioare, CU TEMATICA reglementări  privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Legea nr.53/2003 Codul Muncii ,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, CU TEMATICA  reglementari privind Codul Muncii.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0725859099 , la adresa de e-mail primaria_carbunari@yahoo.com, persoană de contact: Boboescu Ana, Secretar general.

PRIMAR,

PRASNESCU GHEORGHE

Anunt! – Rezultate FINALE la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul FINAL al concursului de ocupare a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional debutant, compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


Anunt! – Rezultate proba INTERVIU la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul PROBEI INTERVIU din data de 23.12.2022, ora 13 la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


Anunt! – Rezultate proba scrisa la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 23.12.2022, ora 10 la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE REFERENT – COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022

Având în vedere:

 • prevederile art. 40, alin.(1), lit.a) şi art.50, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind
  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Procesul verbal nr. 2649 încheiat în data de 14.12.2022, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022, sunt comunicate următoarele rezultate:
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. Timișan Sorin Gheorghe.
 • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 10.00, în data de 23.12.2022.
 • Afişat astăzi, 14.12.2022.

Secretar comisie concurs,
TIMIȘAN SORIN – GHEORGHE