Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: angajare

Anunt! – Rezultatul PROBEI DE INTERVIU la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.374/ 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 373 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA INTERVIU desfasurata in data de 03.02.2023 in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:


Anunt! – Rezultatul PROBEI SCRISE la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ,intretinere si deservire

R O M Â N I A
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA CĂRBUNARI
COMISIA DE CONCURS
Nr.372 / 03.02.2023

Urmare a procesului verbal nr. 371 încheiat în data de 03.02.2023, de catre COMISIA DE CONCURS la PROBA SCRISA desfasurata in data de 03.02.2023 ora 9,oo in cadrul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ, intretinere si deservire, se comunica următoarele rezultate:

ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE MUNCITOR CALIFICAT IV

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual , vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV -Compartiment administrativ,intretinere si deservire

Având în vedere:

 • prevederile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,
 • procesul verbal nr. 301_ încheiat în data de 27.01.2023, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual vacant, de MUNCITOR CALIFICAT IV – Compartiment administrativ, intretinere si deservire care se va desfăsura în data de 03.02.2023 , sunt comunicate următoarele rezultate:
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice – termen de depunere 31.01.2023 – in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dna Boboescu Ana.
 • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 09.00, în data de 03.02.2023 -PROBA SCRISA .
 • Afişat astăzi, 30.01.2023.

Secretar comisie concurs,
BOBOESCU ANA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS MUNCITOR CALIFICAT IV

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

PRIMĂRIA

A N U N Ț


Primăria comunei Cărbunari , cu sediul în Comuna Cărbunari, sat Cărbunari, Strada Principală nr. 304 județul Caraș-Severin , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: MUNCITOR CALIFICAT IV.

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT : administrativ, întreținere și deservire

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • Studii Gimnaziale / Medii
 • calificare ca fochist
 • permis de conducere categoria B

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt.ActivitățiData si ora
1.Publicarea anunțului10.01.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Cărbunari -Primăria, cu sediul în Comuna Cărbunari ,sat Cărbunari, Strada Principală nr. 304, județul Caraș-SeverinPână la 26.01.2023 ora 16.00  
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs27.01.2023, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor30.01.2023
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor31.01.2023
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor01.02.2023
7.Susţinerea probei scrise  03.02.2023 ora 09,oo
8.Afişarea rezultatului probei scrise03.02.2023, ora 13.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise06.02.2023
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor07.02.2023, ora 12.00
11.Susţinerea probei interviu08.02.2023, ora 09.00
12.Afişarea rezultatului probei interviu08.02.2023, ora 13.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei interviu09.02.2023
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor10.02.2023
15.Afişarea rezultatului final al concursului13.02.2023

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA

 • Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;

CU TEMATICA reglementări privind sănătatea și securitatea în muncă.

 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,republicată,cu modificările și completările ulterioare, CU TEMATICA reglementări  privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Legea nr.53/2003 Codul Muncii ,republicată,cu modificarile si completarile ulterioare, CU TEMATICA  reglementari privind Codul Muncii.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0725859099 , la adresa de e-mail primaria_carbunari@yahoo.com, persoană de contact: Boboescu Ana, Secretar general.

PRIMAR,

PRASNESCU GHEORGHE

Anunt! – Rezultate FINALE la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul FINAL al concursului de ocupare a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional debutant, compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


Anunt! – Rezultate proba INTERVIU la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul PROBEI INTERVIU din data de 23.12.2022, ora 13 la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


Anunt! – Rezultate proba scrisa la concursul/examenul de recrutare din data de 23.12.2022 , pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de Referent,clasa III,grad profesional debutant -compartiment stare civila –

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul PROBEI SCRISE din data de 23.12.2022, ora 10 la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari


ANUNT REZULTATE SELECTIE DOSARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE REFERENT – COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

LISTA


privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a functiei publice de executie, vacante, de REFERENT, clasa III , grad profesional
debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022

Având în vedere:

 • prevederile art. 40, alin.(1), lit.a) şi art.50, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind
  organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Procesul verbal nr. 2649 încheiat în data de 14.12.2022, cu privire la rezultatele selectării dosarelor de înscriere depuse în vederea participării la concursul de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie vacante, de REFERENT, clasa III, grad profesional debutant compartiment stare civilă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cărbunari care se va desfăsura în data de 23.12 .2022, sunt comunicate următoarele rezultate:
 • Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor dl. Timișan Sorin Gheorghe.
 • Candidatii declarati admisi vor fi prezenti la sediul Primăriei comunei Cărbunari, la ora 10.00, în data de 23.12.2022.
 • Afişat astăzi, 14.12.2022.

Secretar comisie concurs,
TIMIȘAN SORIN – GHEORGHE

ANUNT CONCURS DE RECRUTARE REFERENT –COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

ROMÂNIA

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

COMUNA CĂRBUNARI

Tel/Fax: 0374088864 / 0374090124

ANUNȚ

PRIMARIA COMUNEI CĂRBUNARI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Organizează concurs de recrutare in baza art. unic din OUG nr.80/2022 – alin.2 lit.b pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de:

– Referent, clasa III, grad profesional debutant, Compartimentul stare civila, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cărbunari, Județul Caraș-Severin.

Pentru participarea la concurs, candidații  trebuie sa îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, respectiv condițiile specifice de studii si vechime in specialitate:

Conditii generale de participare:

 1. Are cetățenia română și domiciliul în România:
 2. Cunoaște limba românăscris și vorbit;
 3. Are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. Are capacitate deplina de exercițiu;
 5. Este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie
 6. Îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice.
 7. Îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
 8. Nu a fost condamnat  pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei.
 9.  Nu  lea  fost interzis dreptul de  a ocupa o  funcție  publică sau de a  exercita  profesia ori activitatea in executarea căreia a săvârșit faptaprin hotărâre judecătorească definitivă, in condițiile legii;
 10. Nu a fost destituită dntr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
 11. Nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică..

Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului

Pentru referent clasa III, grad debutant, COMPARTTMENT STARE CIVILĂ

 • studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
 • vechime minima in specialitatea studiilor: 0 ani;

Etapele stabilite pentru concurs sunt:

 • Selecție dosare;
 • Probă scrisă;
 • Interviul;

Concursul pentru ocuparea postului se organizează la sediul Primăriei Comunei Cărbunari, astfel:

 • Proba scrisă se va desfășura în data de 23.12.2022ora 10,00;
 • Interviul se va susține cu respectarea dispozițiilor art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările si completările  ulterioare.

Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatul se va afișa la sediul Primăriei Comunei Carbunari si pe site-ul instituției organizatoare.

Perioada de depunere contestație la selecție: in termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarele de concurs se vor depune in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul A.N.F.P. ,  la avizierul Primariei Comunei Carbunari  și pe site-ul Comunei Cărbunari — https://comuna-carbunari.ro (concursuri) –, respectiv in perioada 22.11.2022  –  12.12.2022, ora 16.00 , la sediul Primăriei Comunei Carbunari, nr.304, județul Caraș-Severin.

Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs este dl. Timișan Sorin – Gheorghe – inspector, nr. telefon 0723288453, e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com

Dosarul va conține, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

 • Formularul de înscriere (se va pune la dispoziție de secretarul comisiei de concurs);
 • Curriculum vitae, modelul comun european;
 • Copia actului de identitate;
 • Copii ale diplomelor de studii;
 • Copia carnetului de munca și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea  în  muncă și,  după  caz,  in  specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • Cazierul judiciar;
 • Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator  al acesteia;

Notă: Copiile de pe actele prevăzute la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documente originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Informații suplimentare privind organizarea concursului pot fi obținute la telefon: 0725859099, e-mail: primaria_carbunari@yahoo.com sau la sediul instituției organizatoare.

Bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului de recrutare, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Comunei Cărbunari (comuna-carbunari.ro).

Precizam ca bibliografia și fișa de post pentru funcția publică de execuție vacantă menționată mai sus, scoasă la concursul de recrutare sunt atașate ca anexe.

Nota: Se studiază actele normative menționate la bibliografie, cu toate modificările și actualizările ulterioare, la zi.